Pentru o informare corectă a artiștilor!

Urmare a întrebărilor primite în ultima perioadă din partea membrilor noștri cu privire la reglementările și modalitatea de stabilire a cotelor de impozitare a veniturilor din drepturi de autor, vă punem la dispoziție informațiile necesare pentru a înțelege mecanismul de stabilire a sumelor ce se rețin din drepturile de proprietate intelectuală.

Ce reprezintă  veniturile din drepturi de proprietate intelectuală?

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală ce provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor. Aici sunt incluse și drepturile rezultate din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Care este reglementarea juridică de fiscalizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală?

Fiscalizarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală a fost reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce a intrat în vigoare din data de 23 martie 2018.

Care sunt tipurile de taxe și impozite ce se rețin din veniturile de proprietate intelectuală?

IMPOZIT

Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală contribuabilii datorează impozit, în formă finală.

Acesta se calculează și reține la sursă de către plătitorii de venit.

Conform art. 72 Cod Fiscal, impozitul final este în cotă de 10% aplicată asupra venitului net (venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, ce reprezintă 40% din venitul brut).

În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, de către plătitorii de venit.

Atenție! Excepții:

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

 

CONTRIBUȚII SOCIALE pentru cazul în care impozitul se reține la sursă: Asigurări sociale (CAS) și Asigurări de sănătate (CASS)

  1. CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)

CAS se datorează de către persoanele fizice care realizează venituri din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în bază contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul menționat nu sunt obligate la plata contribuției de asigurări sociale dar pot opta pentru plata acesteia, pentru anul curent, prin depunerea declarației unice.

Contribuția (CAS) este în cotă de 25%, aplicată asupra venitului ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Atenție! Excepții:

– Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii;

– Persoanele care au calitatea de pensionari;

– Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

  1. CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)

CASS se datorează de către persoanele care realizează veniturile nete din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor venituri:

–  venitul net sau norma de venit din activități independente;

–  venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală stabilit în sistem real pe bază datelor din contabilitate;

– venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;

– venitul net sau normă de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;

– venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;

– venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

– venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Contribuția (CASS) este în cotă 10% și se aplică asupra valorii echivalente a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Atenție! Excepții:

– Persoanele fizice care au calitatea de pensionari;

– Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

!!! Ținând cont de plafoanele mai sus menționate, din 2018 VISARTA nu mai reține la sursă CAS (pensii) și CASS (sănătate).

 

VENITURILE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ -GESTIUNE

Sursele de colectare ale societății Visarta, STABILITE PRIN LEGISLAȚIE, sunt:

-dreptul de retransmitere prin cablu: Prin Decizia ORDA nr. 339 din 23/12/2010 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2011 Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA a fost desemnată drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale, pentru retransmiterea prin cablu. Remunerația datorată de operatorii prin cablu se achită la Visarta și se determină prin aplicarea procentului de 0.03% asupra veniturilor lunare brute din care se scade cota de TVA;

 

-dreptul de suită: Prin Decizia ORDA nr. 231/2006 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 18/08/2006 pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suită, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA a fost desemnată drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin acest protocol;

-remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, este colectată de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, desemnat organism de gestiune colector unic, cu care societatea VISARTA are încheiat un protocol pentru colectare;

radiodifuzarea pe tv având la bază Metodologia privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală aflate în gestiunea VISARTA  – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale;

dreptul de reproducere este gestionat de către Societatea VISARTA în conformitate cu prevederile Legii 8/1996 a drepturilor de autor, modificată și republicată.

 

Sursele de venit ale societății Visarta, REGLEMENTATE PRIN LEGE, sunt:

-comision 15%, în conformitate cu Legea 8/1996 cu modificările si completările ulterioare, aplicat asupra sumelor colectate pentru retransmiterea prin cablu, reţinut conform Statutului, la momentul reapartizării către titular;

comision 15% în conformitate cu Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare aplicat asupra sumelor colectate din dreptul de suită, reţinut conform Statutului, la momentul reapartizării către titular;

-comision 7% în conformitate cu Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, aplicat asupra sumelor colectate din remunerația compensatorie pentru copia privată, reţinut conform Statutului, la momentul reapartizării către titular;

-comision 15% în conformitate cu Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare asupra sumelor colectate din radiodifuzarea pe tv, reţinut conform Statutului, la momentul reapartizării către titular;

-comision 15% în conformitate cu Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare asupra sumelor colectate din dreptul de reproducere. În cazul în care reproducerea se face după opera unor autori străini, comisionul reținut este cel stabilit prin contractele de reciprocitate cu societățile omoloage.

-taxa de aderare;

-cotizaţia membrilor, stabilită în fiecare an prin Hotărârea Adunării Generale.

 

CONCLUZII:

VISARTA, ca orice organism de gestiune colectivă din România, înființat în baza legii, respectă legislația națională în domeniul fiscalizării veniturilor, legislația ce reglementează fiscalizarea drepturilor de autor și legislația ce reglementează funcționarea organismelor de gestiune colectivă.

Cotele de impozitare și cotele de comisionare a sumelor colectate de organismele de gestiune colectivă, deci și ale VISARTA, sunt stabilite și impuse de lege!