ANUNȚ DE REPARTIZARE!


Societatea Visarta anunță repartizarea sumelor colectate pentru dreptul de retransmitere prin cablu, aferente perioadei iulie 2023 - decembrie 2023.

Raportările vor fi transmise pe adresele de e-mail office@visarta.ro sau juridicvisarta@gmail.com sau prin poștă, până la data de 21.07.2024.

Vă rugăm să respectați termenul de transmitere a formularului de raportare precum și completarea corectă a acestuia.

Cu stimă,
Consiliul Director VISARTA

Anunț privind reconvocarea Adunării Generale


Stimați membri Visarta,

Având în vedere că astăzi, 10 iulie 2023, nu s-a întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței Adunării Generale, la solicitarea unei treimi din numărul de membri se reconvoacă Adunarea Generală pentru data de 12 iulie 2023 ora 11.00, la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”, sala I.C. Brătianu, din Str. Biserica Amzei, Nr. 5-7, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

ANUNȚ DE REPARTIZARE!


Societatea Visarta anunță repartizarea sumelor colectate pentru dreptul de retransmitere prin cablu, aferente perioadei iulie 2022 - decembrie 2022.

Raportările vor fi transmise pe adresele de e-mail office@visarta.ro sau juridicvisarta@gmail.com sau prin poștă, până la data de 21.07.2023.

Vă rugăm să respectați termenul de transmitere a formularului de raportare precum și completarea corectă a acestuia.

Cu stimă,
Consiliul Director VISARTA

Convocator Adunarea Generală a Societății VISARTA


Stimați membri Visarta,

La solicitarea unei treimi din numarul total de membri, se convoacă Adunarea Generală a VISARTA pentru data de 10 iulie 2023, orele 11.00, la sediul societății din București, str. Poet Panait Cerna, nr. 1, Bl. M52, Sc. 3, Et. 7, Ap. 85, Sect. 3.

În cazul în care la data de 10 iulie 2023 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței Adunării Generale, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 12 iulie 2023 începând cu orele 11.00, la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”, sala I.C. Brătianu, din Str. Biserica Amzei nr. 5-7, sector 1, București.

ANUNȚ DE REPARTIZARE!


În conformitate cu prevederile Statutului VISARTA, art. 34 și art. 35:
Art. 34. Repartizarea remuneraţiilor pentru toate categoriile de drepturi colectate de către VISARTA se realizează conform prevederilor din prezentul statut, pentru fiecare categorie de drepturi colectată de către VISARTA, precum şi potrivit hotărârilor arbitrale, a licențelor sau contractelor încheiate, a hotărârilor judecătoreşti sau protocoalelor încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă, la momentul repartizării sumelor colectate, după caz.
Art. 35. Regulile de repartiţie pentru fiecare dintre sursele de colectare sunt prevăzute în continuare astfel:
a) remuneraţia compensatorie pentru copia privată se repartizează membrilor Visarta, titulari de drepturi al căror repertoriu a fost utilizat în perioada precedentă colectării sumelor, proporţional gradului de utilizare a operelor, pe baza informărilor transmise de către membri, de către utilizatori ori culese din spaţiu public, pentru a căror utilizare avem confirmarea autorului, titularului de drepturi sau a utilizatorului;
j) dreptul de retransmitere prin cablu se repartizează membrilor Visarta, titulari de drepturi al căror repertoriu a fost utilizat în perioada precedentă colectării sumelor, proporţional gradului de utilizare reală a operelor.

Societatea Visarta anunță repartizarea sumelor colectate:


• din retransmiterea prin cablu pentru perioada Ianuarie 2022 - Iunie 2022;
• ca remunerație compensatorie pentru copia privată aferentă perioadei Ianuarie 2022 - Martie 2022.
Raportările vor fi transmise pe adresa de e-mail office@visarta.ro sau prin poștă, până la data de 08.12.2022.
Vă rugăm să respectați termenul de transmitere a formularului de raportare precum și completarea corectă a acestuia, cunoscând prevederile Art. 326 Falsul în declarații/ Cod Penal.

Cu deosebită considerație,
Consiliul Director VISARTA

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția membrilor VISARTA!


În vederea respectării obligației pe care o avem în calitate de organism de gestiune colectivă din România acreditat să gestioneze drepturile de autor în domeniul artelor vizuale, vă rugăm ca pană la data de 15 Iunie 2022, să procedați la:
• actualizarea repertoriului propriu, declarat;
• actualizarea datelor cu caracter personal: adresa de reședință, cartea de identitate în termen de valabilitate, adresa de e-mail, număr de telefon.


Venim către dvs. cu rugămintea actualizării repertoriului precum și a datelor cu caracter personal, ori de câte ori este cazul, așa cum este prevăzut în mandatul de gestiune și Statutul Societății VISARTA, prin comunicarea acestora:
• via e-mail la adresa office@visarta.ro
• în original la adresa: Str. Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc.3, Etj.7,Ap. 85, Sector 3, București.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de ”VISARTA” în scopuri legitime în vederea executării contractelor de mandat încheiate cu membrii săi.

Convocator Adunarea Generală a Societății VISARTA

Sunteți invitați să participați la Adunarea generală a Societatii VISARTA care va avea loc in data de 29 martie 2022 la sediul VISARTA din str Poet Panait Cerna, nr. 1, Bl. M52, Sc. 3, Et. 7, Ap. 85, Sector 3.
Ședința Adunării Generale se reconvoacă pentru data de 30 martie 2022, ora 10, la sala Dalles, din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, București.
Cu deosebită considerație! VISARTA

Anunțuri importante

Misiunea Visarta

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă vizuala, operelor fotografice, operelor de arhitectură, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă.

VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor .
Drepturile patrimoniale gestionate de catre societate sunt urmatoarele:
– drepturi de reproducere intergrala sau partial;
– drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet – computere, etc.);
– dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
– dreptul de remuneraţie compensatorie privind copia privată (copie privată);
– dreptul de distribuire a operei;
– dreptul de import in vederea comercializarii.
– dreptul de inchiriere.
– dreptul de imprumut public.
– dreptul de realizare de opere derivate.
– dreptul de retransmitere prin cablu.
– dreptul de comunicare publica (inclusiv utilizarea prin internet) VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României.
Membrii VISARTA sunt autori de: pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general.
VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE – dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE – reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate.
Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale. Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul gestionat de fiecare, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu 23 de societăţi din mai multe ţări, reprezentand , astfel, peste 51 000 artisti si depune eforturi penru a extinde colaborarea si cu alte tari, prin incheierea de noi parteneriate.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME CA URMARE A GESTIONĂRII COLECTIVE A DREPTURILOR DE AUTOR

Rugăm pe cei îndreptatiti legal (autori și moștenitori ai autorilor) să ne contacteze pentru încasarea acestor sume. În cazul moștenitorilor este obligatoriu a se prezenta documentele legale din care rezultă calitatea de titular de drepturi de autor. Va rugam sa consultati legatura de mai jos.

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita ‘piraterie’. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE – dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE – reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

Contact

Adresă

Bucureşti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Telefon

+4 031 620 7808
+4 0757 076 256

Fax

+4 031 817 1692

e-Mail

office@visarta.ro

Website

https://www.visarta.ro

Presedinte

Irina Florescu
Mobil: +4 0722 777 161

Program de funcţionare

Luni – Vineri: 8 – 16

 

Program cu membri si publicul

Luni – Vineri: 10 – 15

 

Adresă:

Bucureşti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Lasati un mesaj