» Situație conf art 170 alin 2 trim I 2024


» Situație conf art 170 alin 2 trim IV 2023 – Rectificativă


» Situație conf art 170 alin 2 trim IV 2023


» Situație conf art 170 alin 2 trim III 2023


» Situație conf art 170 alin 2 trim II 2023


» Situație conf art 170 alin 2 trim I 2023 – Rectificativă


» Situație conf art 170 alin 2 trim I 2023


» Situație conf art 170 alin 2 trim IV 2022


» Situație conf art 170 alin 2 trim III 2022


» Situație conf art 170 alin 2 trim II 2022


» Situație conf art 170 alin 2 trim I 2022


» Situație conf art 170 alin 2 trim IV 2021


» Situație conf art 170 alin 2 trim III 2021


» Situație conf art 170 alin 2 trim II 2021


» Situație conf art 170 alin 2 trim I 2021


» Situație conf art 170 alin 2 trim IV 2020


» Situație conf art 170 alin 2 trim III 2020


» Situație conf art 170 alin 2 trim II 2020


» Situație conf art 170 trim I 2020


» Situatie conf art 170 trim IV 2019