Prin radiodifuzare se înţelege:

 1. emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepţionării de către public;
 2. transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public.  (art.151din Legea nr.8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Radiodifuzarea pe TV a operelor de arta vizuala

 

1. REGLEMENTARE JURIDICA

Hotărarea arbitrala nr. 4, pronuntata la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală aflate in gestiunea VISARTA  –  Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA.

Decizia nr. 60/09.05.2012, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a încheierii de şedinţă pronunţată la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii Arbitrale nr.4 pronunţată la data de 22 martie 2012 publicată prin Decizia ORDA nr.40/26.03.2012.

Decizia Curtii de Apel Buc nr. 184/A/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 164/27.03.2013.

2. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVAPentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru radiodifuzarea operelor de arta vizuala sunt necesare:

  • Cerere de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii;
  • Certificatul de Inregistrare a societatii (CUI);
  • Licenta Audiovizuala eliberata de CNA;
  • Licenta de Emisie;
  • Autorizatia Tehnica de Functionare

3. Remuneratia datorata pentru radiodifuzarea operelor de arta vizuala pe posturile de televiziune se achita trimestrial la VISARTA si se determina in functie de ponderea utilizarii operelor de arta vizuala, raportat la veniturile obtinute de utilizator.

Baza de calcul este constituită din totalitatea veniturilor trimestriale brute obținute de Utilizator pentru activitatea de radiodifuzare în cadrul căreia se utilizează repertoriul protejat al SGCDA-VISARTA, stabilită prin directă proporționalitate cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv de SGCDA VISARTA.

Atunci când utilizatorul nu obține venituri, pentru calcularea remunerației trimestriale vor fi avute în vedere cheltuielile ocazionate de utilizare.

4. Raportarea utilizarii de opere de arta vizuala prin radiodifuzare TV se face catre VISARTA prin intocmirea:

  • unui raport trimestrial semnat si stampilat de reprezentantul legal, cuprinzand baza de calcul a remuneratiei
  • unui raport trimestrial in format scris si electronic cuprinzand lista operelor de arta vizuala radiodifuzate pe postul de televiziune, mentionand: denumirea fiecarei opere, autorul, durata si numarul de difuzari ale fiecarei opere de arta vizuala, data difuzarii, orele de program si numele emisiunilor.

5. Plata remuneratiei reprezentand drepturi de autor de opere de arta vizuala se va face in contul VISARTA nr. RO28RNCB0072049696560001 deschis la B.C.R

6. Termenul de depunere a rapoartelor la VISARTA este data 25 a lunii următoare trimestrului incheiat.

7. Repartizarea:

Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organisrnele de gestiune colectiva catre titularii de drepturi.