Având în vedere articolul denigrator, calomnios si dezinformator, apărut în presă, precum și discuțiile din mediul online ca urmare a emiterii Deciziei ORDA nr. 130/03.11.2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică și de arhitectură, precum și proiecția publică a operelor de artă digitală, VISARTA – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor din Domeniul Artelor, vă transmite următorul comunicat:

VISARTA funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată, modificată și completată, ale OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi potrivit propriului Statut.

În conformitate cu prevedrile art. 162 lit. b) și c) din Legea nr. 8/1996, VISARTA are obligația de a elabora metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, precum și de a  acorda autorizații neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remunerații.

Prin urmare, VISARTA a inițiat negocierea metodologiei pentru comunicarea publică a operelor de artă vizuală.

Este absolut să se înțeleagă următoarele:

  1. a) colectarea drepturilor de autor și remunerarea utilizării operelor creatorilor de artă vizuală nu reprezintă  „o cenzură”,  iar VISARTA nu  acordă “aviz” ci emite o autorizație-licență neexclusivă pentru utilizarea legală a acestei catgorii de opere, și nu pentru a accepta sau respinge o operă de la a fi expusă;
  2. b) tarifele propuse a fi negociate nu reprezintă o „taxă”, ci o remunerație ce se cuvine artiștilor plastici, în temeiul legislației naționale și internaționale;
  3. c) plata acestei remunereții nu este suportată de către artiști, ci de către utilizatori (galerii, case de licitații, organizatori de expoziții);
  4. d) bugetele muzeelor nu sunt afectate și prin urmare, nu exista riscul de  a fi închise, având în vedere faptul că aceste sume provin din bilete, abonamente sau orice altă formă de tarifare a accesului, publicitate, donații, sponsorizări.

Atașăm extras Statut VISARTA

Art. 2Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale–VISARTA este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, constituită prin libera asociere. .

Art. 5. Scopul:

Art. 5.1. Colectează şi repartizează drepturile patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi, asupra operelor de artă vizuală. Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor ale autorilor de opere de artă vizuală, se realizează atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în acest din urmă caz, prin intermediul organismelor din străinătate cu care VISARTA încheie contracte, acorduri de reprezentare, precum şi în virtutea gestiunii colective obligatorii.

Art. 5.2. Pentru categoriile de drepturi prevăzute la 5.1, VISARTA reprezintă titularii de drepturi care i-au acordat mandate, precum şi pe cei prevăzuţi de art. 145 alin. (2) in Legea 8/1996, republicată, ale căror drepturi fac obiectul gestiunii colective obligatorii şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat colectiv, sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă. VISARTA va permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 153 alin. (2), din Legea 8/1996, republicată, precum şi la lista titularilor de drepturi de autor, români şi străini, pe care îi reprezintă.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 7.13. Elaborează metodologii pentru domeniul său de activitate cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi obligaţiile utilizatorilor în cazul operelor de artă vizuală.

Art. 7.14.  Negociază protocoale cu alte organisme de gestiune colectivă.

Art. 7.15. Negociază și umărește contractele de cesiune neexclusivă, individuale și generale, precum și Autorizațiile-licență neexclusivă încheiate cu utilizatorii.

Art. 7.16. Încheie convenţii, contracte, autorizaţii neexclusive, protocoale cu organisme similare din țară și străinătate.

Art. 7.17. Promovează acţiuni în justiţie în vederea recuperării remuneraţiilor în cazul prejudiciilor decurgând din utilizarea neautorizată a operelor de artă vizuală.

Art. 7.18. Promovează alte iniţiative în relaţiile cu instituţiile statului în vederea protejării intereselor autorilor de artă vizuală (membri Visarta sau nemembri) în scopul realizării obiectului de activitate.